Съдържание

Посетители

В момента има 606  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

43-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №061031 в местността “Горно грамаде”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.