Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

112-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на два павилиона за топли и безалкохолни напитки и сандвичи и трафопост, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона “Славянка” с код BG 0002078 за опазване на дивите птици

Местоположение: имоти № 016088 по скица - проект № Ф00208/20.11.2008 г, № 016089 по скица - проект № Ф00209/20.11.2008 г и № 016085 по скица - проект № Ф00207/20.11.2008 г в землището на с. Гайтаниново с ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово., собственост на “Натура” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението