Съдържание

Посетители

В момента има 341  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

115-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за строителни материали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора

Местоположение: поземлен имот № 025002 в землището на с. Ново Кономлади с ЕКАТТЕ 52091, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00476/11.07.2008г., собственост на “БУЛЕНД” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението