Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

116-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”,  с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 053057 в землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20585, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф00916/27.09.2006 г., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението