Съдържание

Посетители

В момента има 415  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

53-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на обект “Автокъща” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 000230 в землището на с. Чучулигово с ЕКАТТЕ 81832, община Петрич по скица № Ф00556/15.02.2008г., собственост на “Туристика – Банско” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

52-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ с водохващане на р. Ощавска, с предмета и целите на опазване на защитена зона “Кресна - Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Симитли, землище на с. Сенокос с ЕКАТТЕ 66247, Община Кресна, землището на с. Стара Кресна с ЕКАТТЕ 39699 и с. Ощава с ЕКАТТЕ 54537

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

51-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 51 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на вилна сграда с предмета и целите на опазване на защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот № 027128 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф00881/17.05.2007 г., собственост на МЗГ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

50-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на жилищна сграда с предмета и целите на опазване на защитена зона „Кресна - Илинденци” с идентификационен код BG 0000366 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона „Кресна” с идентификационен код BG 0002003 за опазване на дивите птици.

местоположение: поземлен имот № 001033 в землището на с. Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна по скица № Ф00473/05.07.2007 г., собственост на Емилия Крумова Велкова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

49-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на животновъдна ферма и обслужващи сгради” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Област Благоевград, Община Гоце Делчев, землище на с. Мусомища с ЕКАТТЕ 49432, имот с номер 027134 в местност “Кулата”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

48-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за развиване на стопански риболов с неинтензивно хранене с предмета и целите на опазване на защитени зони „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и «Славянка» с идентификационен код BG 0002078 за опазване на дивите птици

местоположение: поземлени имоти с № 016078 и № 016062 в землището на с. Гайтаниново с ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово по скици № К00010/15.02.2005 г. и № К00009/15.02.2005, собственост на община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

47-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 47 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам, цялостен работен проект за добив и преработка на строителни материали – мрамори от находище «Средния рид», и проект за рекултивация на нарушените терени от експлоатацията на находище на мрамори, с предмета и целите на опазване на защитената зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот с №015058 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скица - проект №Ф01068/29.10.2007г., държавна частна собственост

От тук може да изтеглите пълния текст на решението