Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

14-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на  производствено помещение със склад и търговска част в част от поземлен имот с идентификатор 17395.180.11 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.180.11; защитена зона BG0002076 „Места“ с за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.