Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

17-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на дестилерия на етерично-маслени и медицински култури”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.104.362, местност „Мочура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.