Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

9-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение механичен цех“,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: №000439 с площ 1515 кв. м, местност „Митински път“, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.