Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РЕГИОНАЛАНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ИВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


img15467906ХАРТА НА КЛИЕНТА

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Водени от желание да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград ще се ръководи от тази Харта на клиента наричана по-нататък за краткост "хартата".

Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите и юридическите лица да се запознаят с видовете административни услуги, които се предоставят, да им се разясни как и какво следва да направят, за да получат желаната услуга, как да ни подпомогнат да облекчим процедурите и повишим удовлетвореността им от нашата работа.

При разработването на настоящата харта основно сме се ръководили от изискването тя да бъде средство за изграждане на партньорство между администрацията и обществеността. С нея се цели да бъде обслужван общественият интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград, наричана по-нататък “РИОСВ”, е административна структура към Министъра на околната среда и водите. Нашата мисията е провеждане на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас.

Ние предоставяме услуги на всички заинтересовани физически и юридически лица, имащи отношение към проблемите по опазване на околната среда и водите на територията на 13 общини на Благоевградска област – Благоевград, Симитли, Кресна , Струмяни, Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово и 2 общини от Кюстендилска област - Рила и Кочериново. Дейностите на РИОСВ свързани с административното обслужване се извършва от нейната администрация на принципите на законност, бързина, достъпност и качество. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.I. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ , ПРИОРИТЕТИ


Администрацията на РИОСВ – Благоевград се ръководи от принципите на законност, откритост, самостоятелност, достъпност, отговорност, гарантиране на интересите на населението и администрацията.

Целите, които си поставяме са:

 • да подобрим достъпа до услуги като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • да постигнем високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да пресечем прекия контакт между искащия услугата и служителят от администрацията, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

Администрацията на РИОСВ – Благоевград поставя като приоритети в работата си удовлетвореността на обществото от действията на нашите служители. За постигането на нашите цели ние се ангажираме да спазваме стандарти за извършване на качествено административно обслужване.  II. СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


1. Отношение към клиента

 • Ние се ангажираме да предоставяме равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване на всички потребители, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, етническа и религиозни убеждения и др.;
 • Ние се ангажираме да бъдете вежливо посрещнати и изслушани от нашите експерти независимо от Вашите потребности , социално положение образование, възраст, етническа и религиозни убеждения и др.;
 • Ние се ангажираме да Ви бъде отговорено в законово установените срокове и съгласно нашите стандарти за обслужване като използвате всеки един канал за достъп до информация - телефон, факс, e-mail, анкети, предложения, жалби;
 • Ние се ангажираме да се обръщаме с внимание към Вашите искания и да решаваме поставените от Вас въпроси;
 • Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки потребител.

2. Информация за клиента

 • Ние се ангажираме да предоставяме ясна, пълна и точна информация на потребителите по начин, удовлетворяващ техните искания;
 • Ние се ангажираме да осигуряваме и да предоставяме необходимата за потребителите информация чрез различните канали за достъп, с които разполагаме - информационни табла, интернет страница http://riosvbl.org и др.;
 • Ние се ангажираме да използваме процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите.

3. Комуникация с клиента

 • Ние се ангажираме потребителите на услуги да получават точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги по начин, който да ги удовлетворява;
 • Ние се ангажираме да предоставяме лесноразбираеми отговори на устни запитвания;
 • Ние се ангажираме когато искането на потребителите не е от компетенцията на РИОСВ да Ви насочваме към съответната институция;
 • Ние се ангажираме да предприемаме всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение;
 • Ние се ангажираме да разглеждаме получените жалби, предложения и анкети и да Ви уведомяваме за взетите решения и предприетите действия по тях.

4. Канали за достъп до информация и услуги

 • Ние осигуряваме достъп до информация и услуги чрез различни канали – «едно гише», поща, телефон, факс, интернет страница http://riosvbl.org, електронна поща и други;
 • Ние се ангажираме да прилагаме добри практики в електронната обработка и въвеждане на електронните услуги за граждани и бизнеса;
 • Ние се ангажираме да предприемем мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение;

5. Изпълнение на срокове

 • Ние се ангажираме да предоставяме необходима Ви информация още при първия контакт с нашата администрацията, независимо от използвания канал за достъп;
 • Ние се ангажираме да отговаряме на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби отзивчиво и в законово определените за това срокове;
 • Ние се ангажираме да уведомяваме потребителя на услуги, когато срокът се налага да бъде удължен за причините и приблизителния краен срок, в който ще получи отговор;
 • Ние ще извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея;
 • Ние ще отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба или жалба по повод лошо администриране в 7 дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка;

6. Обратната връзка от клиента

 • Ние се ангажираме да използваме различни канали за обратна връзка от потребителя по отношение на административното обслужване: анкети за коментари и за предложения, книга за мнения, кутия за жалби , сигнали и предложения на гражданите;
 • Ние се ангажираме да анализираме получената информация от потребителите на нашите услуги и да определим и опосвестим решения за бъдещи действия, произтекли от тях;
 • Ние се ангажираме да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите с конкретни предложения за подобряване на работата като уведомим за това потребителите, използвайки различни канали за достъп.

7. Отговорност и отчетност

 • Ние поемаме отговорност за работата на РИОСВ– Благоевград в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване;
 • Ние декларираме, че ръководството на РИОСВ се е ангажирало с подобряването на административното обслужване и изпълнение на стандартите за обслужване.


III. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ


Ние очакваме от потребителите на административни услуги в РИОСВ - Благоевград:

 • Да се отнасяте към служителите учтиво и с уважение ;
 • Да бъдете любезни към останалите клиенти и служители на РИОСВ – Благоевград;
 • Да ни предоставяте пълна и точна информация в сроковете, които са Ви поставени като по този начин подпомагате навременното извършване на административната услуга;
 • Да спазвате предварително обявеното време на административните звена, които предоставят услуги;
 • Да проявите ангажираност и да участвате в попълването на нашите анкети. Това е един от начините да почерпим от Вас – потребителите на услуги, информация как да предоставяме по-качествени услуги чрез Вашето лично мнение;

В случай, че не сте удовлетворени и при предоставяне на административни услуги сте обслужени некачествено, имате възможност да подадете оплакване и да дадете предложения за усъвършенстване.

Подаване на жалби, сигнали, оплаквания, предложения относно качеството на административното обслужване:

 • В деловодството на РИОСВ на адрес: ул.”Свобода” № 1, стая № 2 и по пощата на същия адрес. Със заповед на Директора е въведена нарочена книга за постъпили сигнали, жалби и молби на граждани и е определоно длъжностно лице за водене на книгата;
 • Чрез обаждане на телефон: (073) 885159, факс: (073) 885158, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. На тези телефони ще разговарята със юрисконсулта и началник сектор „Информационно, правно и административно обслужване” на РИОСВ – Благоевград, определени със заповед на Директора на водят регистър на постъпилите предложения, сигнали, жалби и молби и за съдействие за решаване на поставените въпроси;
 • Чрез пощенската кутия за сигнали и предложения, специално поставена във фоайето на сградата;
 • Чрез попълване на анкетната форма в „Едно гише” и „Деловодството” на РИОСВ-Благоевград.

На всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ се произнася в законово регламентираните срокове, съгласно АПК.

На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори.IV. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Административното обслужване на фидически и юридически лица се намира на входа на РИОСВ – Благоевград и работи на принципа на “Едно гише”.

Тук можете да получите информация за видовете услуги, които извършва нашата администрация, за необходимите документи, които се подават за услугите, за дължимите такси и срокове. В “Едно гише” се подават заявления за услуги по стандартни бланки, молби и други входящи документи, свързани с предлаганите административни услуги. Всички входящи преписки се завеждат по електронен път и стават част от електронния архив.

Всички останали входящи документи се внасят в „Деловодство” стая № 2 на РИОСВ - Благоевград. При неудовлетвореност от обслужването тук можете да подадете писмена жалба.

Подробна информация за предлаганите услуги ще може да намерите на информационните табла във фоайето на РИОСВ или от служителите в звеното за административно обслужване „Деловодство” и „Едно гише”. Разработени са готови образци – стандартни бланки, които се предоставят на клиентите при поискване на хартиен или магнитен носител. Принципа на обслужване “едно гише” осигурява едно място за достъп до услугите, извършвани от инспекцията, активно консултиране и насочване на потребителите.

За осъществяване на обратна връзка очакваме Вашите предложения относно подобряване на обслужването, което може да отразите в предоставените анкетни карти.

Телефоните са: Деловодство – (073) 81 80 80 ; ”Едно гише” – (073) 81 80 81; Каса - (073) 81 80 83; Факс: (073) 88 51 58

В Интернет – страницата на РИОСВ http://riosvbl.org е публикувана подробна информация за услугите, които предоставя администрацията - нормативна уредба, процедури, образци, такси.

На електронна пощенска кутия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите мнението си, както и да направите предложение за подобряване на обслужването.

 • Работно време на администрацията

от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 • Работно време на звеното за административно обслужване:

от 9:00 до до 17:30 часа

В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на “Едно гише” продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Агнеса Христова е нашия експерт обслужване „Едно гише”. Работното време на “Едно гише” с граждани и фирми е от 9:00 до 17:30 часа всеки ден.

Вяра Тодорова e служител „деловодство” и обслужва клиентите в деловодството в рамките на целия работен ден - от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа.

 • БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000024617

 • Банкови сметки

Заплащането може да стане на касата на РИОСВ-Благоевград на адрес Благоевград, ул.”Свобода” №1 , стая № 13. ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за плащане на дължимите такси или цени на услугите с платежна карта на ПОС терминално устройство

по банков път – IBAN сметка на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Благоевград IBAN: BG 90 SOMB 9130 3137 0187 01 , BIC код: SOMBBGSF при Банка: “Общинска банка” АД-ФЦ – гр. Благоевград.

 • Приемни дни 

Директор – Ангел Георгиев

Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 часа

Извършването на консултации с длъжностни лица – експерти в РИОСВ-Благоевград в отдел „Контрол на околната среда”, съгласно заповед № 69/03.06.2004 г. се извършва в приемно време , както следва:

Понеделник:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Сряда:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Петък:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа

 • Нашето седалище и адрес

2700 Благоевград, ул."Свобода" № 1, Регионална инспекция по околната среда и водите-Благоевград

 • Кореспонденция

факс: 073/88314058

зелен телефон : 073/885160

телефон за подаване сигнали за корупция : 073/831738

електроннна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет страница: http://riosvbl.org