Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Битови отпадъци

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

20

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

20 01

Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 10

облекла

20 01 11

текстилни материали

20 01 13*

разтворители

20 01 14*

киселини

20 01 15*

основи

20 01 17*

фотографски химични вещества и препарати

20 01 19*

пестициди

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23*

излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26*

масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

20 01 27*

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

20 01 29*

перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества

20 01 30

перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

20 01 32

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

20 01 33*

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37*

дървесни материали, съдържащи опасни вещества

20 01 38

дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

Отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробища)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 03

Други битови отпадъци

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде