Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

04

ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосвани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа )

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

Отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер )

04 02 10

органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14*

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16*

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде