Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

14

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ, ДВИГАТЕЛНИ И РАКЕТНИ ГОРИВА (с изключение на 07 и 08)

14 06

Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива

14 06 01*

хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители