Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от органични химични процеси

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати от основния органичен синтез

07 01 01*

промивни води и матерни луги

07 01 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01*

промивни води и матерни луги

07 02 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08*

други утайки от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14*

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16*

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

07 03 01*

промивни води и матерни луги

07 03 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди

07 04 01*

промивни води и матерни луги

07 04 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти

07 05 01*

промивни води и матерни луги

07 05 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01*

промивни води и матерни луги

07 06 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

Отпадъци  от производство,  формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01*

промивни води и матерни луги

07 07 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде