Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на  плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

Отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02*

халогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05*

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от  процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде