Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от строителство и събаряне

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 06*

смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

Дървесен материал, стъкло и пластмаса

17 02 01

дървесен материал

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 02 04*

пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01*

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

17 03 03*

каменовъглен катран и катранени продукти

17 04

Метали (включително техните сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 04 05

желязо и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10*

кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

17 05

Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03*

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 05*

изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества

17 05 06

изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 05 07*

баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

17 06

Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

17 06 01*

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03*

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05*

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

Строителни материали на основата на гипс

17 08 01*

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09

Други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 01*

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 02*

други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)

17 09 03*

други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03