Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов” – с. Ръждак

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на
ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов” – с. Ръждак

На основание заповед № 4/07.01.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.01.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ „К. Хаджимаргаритов – КОМХ – А. Хаджимаргаритов”, находяща се в с. Ръждак, местност „Бялата чешма“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на участък „Месодобивен“ и участък „Месопреработка“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта са разположени 16 бр. хладилни и климатични инсталации в цех „Месодобивен“ (кланица) и цех „Месопреработка“. При проверката се представят 10 бр. „Досиета на системите“. Съгласно отразената информация в тях хладилните камери и климатичните инсталации, съдържат под 3 кг охлаждащ агент (фреон R 404А и R 407 С) и не подлежат на контрол по Наредбата за  установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) (ДВ, бр. 3/2009 г., посл. изм. ДВ бр. 55/2012 г.). Констатирано е, че 6 (шест) бр. от инсталираните хладилни и климатични инсталации не се използват, а именно:

  1. В цех „Месодабивен“ (кланица) – 1 бр. камера за странични животински продукти.
  2. В цех „Месопреработка“:
  • 1 бр. климатична сушилня (+);
  • 1 бр. хладилник осоляване (+);
  • 1 бр. хладилник субпродукти (-);
  • 1 бр. хладилник свинско месо (-).

Работещите хладилни и климатични инсталации са отбелязани на схема, която е представена, съгласно предписание дадено по компонент „Атмосферен въздух“ с КП №4-14/16.02.2012 год., както и копие от документ за правоспособност на лицето, извършващо поддръжка на инсталациите.

3.2.  Компонент «Води»

Изпълнено е предписание на РИОСВ-Благоевград, дадено с констативен протокол №77-11/29.08.2012 год. С вх. №3258(1)/18.09.2012 год. е предоставено копие от сключен договор с „АФМ-Чистота“ ООД, гр. Петрич, както и фактура за извършена услуга-почистване на септична яма. Договорът е актуален към момента на проверката.

При направения оглед на площадката се констатира, че пречиствателното съоръжение (мазниноуловител) е почистено и е в добро експлоатационно състояние. Септичната яма е с незапълнен обем. Няма заустване на отпадъчни води във воден обект.

3.3.  Фактор «Опасни химични вещества и управление на риска» 

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка със задълженията на фирмата, като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP, както и във връзка с дадени с констативен протокол на РИОСВ-Благоевград №4-14/16.02.2012 год.  предписания.

При проверката се установи, че:

  • предписание №1 е изпълнено. На обекта са обособени помещение и шкаф за съхранение на употребяваните химикали, които са в съответствие на  изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр.43/2011г.);
  • предписание №2 е изпълнено. Изготвена е и е представена в РИОСВ-Благоевград изисканата с него класификация;
  • предписание №3 също е изпълнено. Изискани са от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, копия то които са представени в РИОСВ-Благоевград.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Фирмата има извършена класификация на отпадъци с кодове 02 02 01, 02 02 03, 15 01 10*, 20 01 21*, 20 03 01 и 20 03 04. Същите се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

На обекта се водят 5 (пет) броя отчетни книги за отпадъците по приложение №3 на Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).

За предаване на генерираните отпадъци се представят договори с фирми, имащи право да извършват дейност със съответните отпадъци съгласно изискванията на ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 год.).

Дължимата продуктова такса по чл. 59 от ЗУО се заплаща към организация по оползотворяване.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.