Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

ЕТ „Анжела Лазова – Висота“ - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Анжела Лазова – Висота“ - гр. Благоевград

На основание заповед № 27/18.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.03.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на ЕТ „Анжела Лазова – Висота“, находяща се в с. Зелен дол, общ. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех „мебели за баня“;
  • цех „корпусна мебел“;
  • участък „нанасяне на покрития“;
  • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на кухненска мебел и мебели за баня. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух

Организирани източници на емисии от горивни процеси:

За отопление на производствените помещения дружеството експлоатира 4 броя котли с мощност по 1,78 KW всеки, които не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно Наредба №5/2005г.

Източници на емисии от производствени дейности:

На обекта се експлоатира лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, с два броя кабини съоръжени с водни завеси. Дейността попада в обхвата на Приложение №1 от Наредба №7/2003г. Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград декларация за вложените количества органични разтворители за дейността през 2012г.

Съгласно предоставената информация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители определена в т.10 от приложение №2 на Наредба №7и инсталацията за нанасяне на покрития не подлежи на контрол чрез изготвяне на ПУР.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от г. – CLP.

За употребяваните на обекта химикали дружеството разполага с актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси /ДВ, бр.43/2011г./. 

3.4. Фактор Отпадъци 

За дейността на обекта дружеството пиртежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 030105, 030199, 080119, 150101, 150102, 150110, 200301 и 200121.

При порверката се установи, че всички образувани отпадъци се съхраняват разделно в обособени за целта места и обозначени с кода и наименованието на отпадъка.

За пердаването на отпадъците се пердставят писмени договори.

Към момента на порверката част от отпадъците се пердават за депониране.

На обекта се води отчетност по реда на Наредба №9 /ДВ, бр.95/2004г./.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

  • Да се извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности , като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи съгласно чл.30, ал.3 и ал.4 от ЗЧАВ.Срок: 21.12.2013г.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 

  • Да бъдат изготвени документите по чл.4, т. 7, т.8, т.9, и т.10 от  Наредбата за реда и съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 05.04.2013г.

  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 30.04.2013г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.