Съдържание

Посетители

В момента има 443  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

„КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимовотово

Д О К Л А Д

за извършена комплексна проверка на „КОЛОРАТЕКС" ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

На основание Заповед № 17/23.01.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.01.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Багрилно-апретурен цех" на „Колоратекс" ЕООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- „Багрилно-апретурен" цех;
- парокотелна централа (ПКЦ);
- пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 3-10/ 30.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води".
Дружеството е абонат на «В и К» ЕООД гр. Благоевград, има сключен актуален договор за отвеждане на производствени отпадъчни води, съгласно който има задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води 2 пъти годишно.
За 2013 г. е извършено изпитване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория. Резултатите от протокол за изпитване на РЛ Благоевград № 02-0046/26.02.2013 г. показват спазване на емисионните норми за канализация, съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. за заустване на производствени води в канализациите на населени места.
Дружеството извършва собствен контрол на показателите рН и температура и резултатите се отразяват в лаб. дневник.
ПСОВ е в добро състояние, с голям капацитет, спрямо постъпващите отпадъчни води от производствения цех. Поради намаления капацитет на работа пречистените отпадъчни води се изпускат в канализацията 1 път седмично.
За 2014 г. е извършен собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, резултатите ще бъдат изпратени на РИОСВ след получаването им от лабораторията, извършила мониторинга.
Отпочната е процедура по актуализиране на разрешително за водовземане от собствен водоизточник. Представени са документи във връзка с искането до БДЗБР – Благоевград.
От РИОСВ – Благоевград не са констатирани нарушения по време на проверката.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух".
Цех «Багрилен» получава пара за технологични нужди от ПКЦ, в която са разположени два броя котли: котел тип "MULTIPAK L 4.5", с топлинна мощност 3.4 МВт , и втори котел тип "BEVERLEY" с мощност 520 КВт. Котел тип "BEVERLEY" не работи – подменено е оборудването в цех „Багрилен" и няма потребност от него. Котел тип "MULTIPAK L 4.5", с който основно работи дружеството, е преустроен на гориво метан от м. декември 2013 г. Поради преустройството на котела не са извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
При проверката е представено възлагателно писмо до ИАОС – София за извършване на измервания ( изх. № 56 от 2.12.2013 г.).
Дружеството има задължение да представи резултатите от измерванията с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6 /1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници( ДВ, бр. 31 / 1999 г. , с изм. и доп. )

3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска".
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, №10/2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Отчет на направените предписания с КП № 19-08/07.03.2013 г.:
Предписание № 1: Дружеството е изискало от доставчиците актуални ИБЛ. Всичките се съхраняват на площадката на дружеството и са част от досието, което дружеството поддържа, съгласно изискванията на регламент (ЕО) 1907/2006 ( REACH). От проверката се установи, че ИБЛ за натриевата основа не е актуален.
Предписание № 2: Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/ 2011 г.) и утвърден формат със Заповед № РД – 288 от 3.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. От изготвената оценка не става ясно в колко складови помещения се съхраняват хим. вещества и смеси.
В дейността си дружеството употребява хим. вещества и смеси, багрила и детергенти.
Проверени са трите складови помещения, в които се съхраняват, съгласно категориите на опасност различните химикали. Помещенията с ограничен достъп, има надписи за вида на всяко хим. вещество.
Дружеството води дневник за констатираните нарушения при съхранение на опасните хим. вещества и смеси, препоръките, които са направени за отстраняването им.
Дружеството има изготвени всички инструкции и заповеди, налични на площадката, които се изискват от Наредбата за съхранение.
Дадени са 2 бр. предписания.

3.5. Направление „ КПКЗ".
Дейността на дружеството попада в Приложение № 1 , т.4 от ЗОПОЕЩ ( ДВ, бр. 43 /2008 г. ( извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Съгласно чл. 18 от ЗОПОЕЩ, операторът е длъжен да представи информация, включително собствена оценка във връзка с всяка непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети по искане на компетентния орган.
Собствената оценка по съдържание трябва да отговаря и съдържа условията, посочени в Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10. 2008 г. ( ДВ, бр. 96 от 7.11.2008г.)
Дадено 1 бр. предписание.

3.6. Фактор "Отпадъци".
За образуваните от производствената дейност отпадъци е проведена процедурата, разписана в чл. 7 от Наредба № 3 (ДВ, бр. 23/2012 г.). Заверени са работни листове за класификация на отпадъци с кодове 040219, 040299, 150101, 150102, 150110, 200121.
Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване на обособени за целта места. Същите са обозначени с надписи на кода и наименованието на съответния отпадък. Спазват се разпоредбите на чл. 8, ал.1 и ал. 2 от ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012 г. ). Представен е договор за предаване на отпадъци с кодове 150101, 150102, 150110 и 200121 с „ Феникс- Дупница" ООД.
Отчетност на отпадъците се води по отменената Наредба № 9 ( ДВ, бр. 95/ 2004 г. ), като се представят 3 бр. отчетни книги по приложение № 3.
Дружеството е вносител на опакована стока (препарат за багрене) и изпълнява задълженията си определени в чл. 59 от ЗУО като заплаща дължимата продуктова такса към ПУДООС.
За 2014 г. е изготвена и утвърдена вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12 от Наредбата (ДВ, бр. 5 /2009 г.) за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
За 2013 г. по представените документи е заплатена продуктова такса.
Отпадъци с кодове 040219 и 040299 към момента на проверката не са предавани и се съхраняват на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :
1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград инвентарен списък на употребените хим. вещества и смеси през календарната 2013 г. Справката да бъде под формата на табл. 1 и табл. 2 на хартиен и електронен носител.Срок: 30.03.2014 г. ; Отг.: Управителя.
2. Да се коригира оценката на съхранение на опасни хим. вещества и смеси, така че да е видно в колко складови помещения се съхраняват употребяваните от дружеството опасни химични вещества и смеси. Да се уведоми РИОСВ – Благоевград за изпълнението.Срок: 30.03.2014 г. ; Отг.: Управителя.
4.2.На основание чл. 18 от ЗОПОЕЩ ( ДВ, бр. 96 / 2008 г. )
1. Да се изготви собствена оценка, като се спазват изискванията на ЗОПОЕЩ и условията в приложение № 1 от Наредба № 1 и да се уведоми РИОСВ –Благоевград.Срок: 30.03.2014 г. ; Отг.: Управителя.
4.3. На основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) :
1. Да се поиска от РИОСВ – Благоевград заверяване на отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 ( ДВ, бр. 10/2013 г. ), като същите се входират в РИОСВ.Срок: 08.02.2014 г. ; Отг.: Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 4 бр. предписания и поставени срокове за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен от РИОСВ Благоевград последващ контрол, при необходимост, на място и/или по документи.