Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Архимедия“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на наземен паркинг и покривни фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 02676.501.2900 и 02676.501.2904 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: А. Г.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Рила

документация за Уведомление за „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Рила, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Кочериново

документация за Уведомление за проект на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към измененията на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛТЕРА С“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за суровина и готова продукция от мраморни изделия и офиси и сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 15 м в поземлен имот с идентификатор 32665.9.37, местност горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Симитли

документация за: „Проект на План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли, област Благоевград за периода 2024 – 2030 г.“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "МБ АСОСИЕЙТЕС" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хижа за подслон на туристи и сондажен кладенец с дълбочина 18 м в поземлен имот с идентификатор 21498.235.8, местност Струго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“