Съдържание

Посетители

В момента има 669  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИКАР – БГ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 49179.8.4, местност Старите лозя по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ МЕД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 32 броя къщи за гости и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.233.27 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня за захранване на къщите за гости с минерална вода“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.32.1, местност Дългата нива по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 68792.58.5, местност Тапана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища - „Ов“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. Б., В. К.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ ХІІ, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Разлог

документация за: Проект за изменение на Общия устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 02693.58.7, местност Малия камен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона – „Ов” – рекреационна устройствена зона за вилен отдих

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.62.5, местност Козлодуй по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел поправяне на допусната явна фактическа грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - Пп"