Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕДЕЛВАЙС БУТИК ХОТЕЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.10, 02676.28.4, 02676.28.8, 02676.28.12 и 02676.28.3, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, „Жилищно строителство и обществено обслужване в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.1010, 02676.26.22 и 02676.26.20, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ и „Жилищно строителство, обществено обслужване и техническа инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.24, 02676.26.28, 02676.26.30, 02676.26.31, 02676.26.27, 02676.26.40, 02676.26.34 и 02676.26.29, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Банско

документация за: „Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Банско за част от землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.4.85, местност Керанджийница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Ванто 2017" ООД

Инвестиционно предложение: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ IX-8811, кв.165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и други видове храни“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Фор Сийзънс Билдинг Груп“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.456.50, местност Изворите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.323.2717, местност Реката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Станков солар“ ЕООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.427.15, местност Ливадище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ПАЗАРДЖИК" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - изграждане на еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 02693.233.28 и 02693.233.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“