Съдържание

Посетители

В момента има 521  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СОЛАР-КО 2021“ ООД

документация за Уведомление за „Проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 49312.3.100 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград и ПУП - Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп до имота“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ "МЕИЛ КОМЕРС - ИЛИЯН ТОДОРОВ"

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство и предприятие за преработка на африкански сом в поземлен имот с идентификатор 23532.2.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "КРОБЕРК ТРЕЙД" ЕООД и "МИНИМПЕКС" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.50.28, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гоце Делчев

Инвестиционно предложение: „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (2)

Възложител: Д. Д.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в 36 бр. новообразувани имоти след разделянето на поземлени имоти с идентификатори 61813.808.196, 61813.808.197 и 61813.808.198, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и нова алея за достъп до новообразуваните имоти“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СЪМИТ ЛОДЖ БАНСКО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“