Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на зоопарк в поземлен имот с проектен идентификатор 24267.18.86 и площ 5999 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 24267.18.72, целият с площ 20935 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Н.П., А.М., Н.П. и П.М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, склад за съхранение на селскостопанска техника, ремонтна работилница, складове, магазин за промишлени стоки за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 57159.55.8, местност Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: В. З. и Л. З.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ) в обхват от УПИ ІІ - УПИ ХV, местност Лазарица (имот с идентификатор 20585.31.10) от землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград с отреждане за „възобновяеми енергийни източници“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВАРНА ТАУЪР“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – изменение на регулацията в обхват на УПИ VІІ (ПИ 02693.313.26) и УПИ VІІІ (ПИ 02693, 313.27), кв. 31, землище на с. Баня, община Разлог и образуване на един брой нов УПИ ХХVІ-313.32 (ПИ 02693.313.32) и План за застрояване в новообразуваното УПИ ХХVІ-313.32 и УПИ VІ (ПИ 02693.313.25) с отреждане „за производствени и складови дейности и за фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ водопровод, напорен резервоар в УПИ ІІІ, кв . 18 по плана на с. Златолист и вътрешна водопроводна мрежа на село Златолист, община Сандански, област Благоевград“