Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВАНТО 2017“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ ІХ-8811, кв. 165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и други видове храни“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. В.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на парти център с обслужващи към него сгради в поземлен имот с идентификатор 62671.371.2, местност Гладно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Г. Д.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ и Парцеларен план на кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Я. Т.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 800 kW“ и Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия за захранване с ел. енергия на поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за инвестиционно предложение: „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители, изграждане на предпазна ограда, автоматизирана подземна поливна и дренажна система, площадки за 10 броя поставяеми обекти, и обособяване на подход и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 00134.32.168, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 57159.63.15, местност Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“