Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "АМИЧИДИ" ООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости, ваканционно селище и СПА в новообразуван УПИ VІ-168.101, кв. 17 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "СИЙУАЙНС" АД

инвестиционно предложение за Изменение на инвестиционно предложение за "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 11168.39.21 в местността Сукарево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Х.К, В.Т, П.Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност Кошерината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: “Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад за търговия на едро, заведение за обществено хранене с общежитие, служебен паркинг, гараж за служебни автомобили и хале за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.353 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

инвестиционно предложение за Б.К и П.К.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪНС" ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград

инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Ковачица“ на река Ковачица в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ИН ТРЕЙД“ ООД И К. К.

документация за Уведомление за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ. УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“ - ново ниско свободно застрояване.