Съдържание

Посетители

В момента има 441  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. З.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.775.157, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ф. Ц., С. Б., В. ц., Д. О., М. Ц., Ф., Ц., М. К., Х. Ц., А. О., С. Ч., В. М.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в УПИ І50, УПИ ІІ50 , УПИ ІІІ50, УПИ ІV50, УПИ V50, УПИ VІ50, УПИ VІІ50, УПИ VІІІ50, УПИ ІХ50 и УПИ Х50, квартал 1 по плана на местност Трещеник, образувани от разделянето на поземлени имоти с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58 и 87338.670.63 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград и жилищно строителство в УПИ І65, УПИ ІІ65, УПИ ІІІ65, УПИ ІV65 и УПИ V65 в нов квартал 2 по плана на местност Трещеник, община Якоруда, образувани от разделянето на поземлени имоти с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛМАР“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.361 по одобрените одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "САНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, местност „Бански път“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. З.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс за леки и тежкотоварни автомобили с административна част и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.42, местност Кумли по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: И. Г. И.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 02693.503.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане от съществуващ сондаж в имота“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм1“