Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДУРИМЕКС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4514 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 57159.63.15, местност Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИ ВИ КО" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на ниски класове бетони в съществуващ бетонов център в поземлени имот с идентификатор 03664.20.32 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „САНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, местност „Бански път“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РОСИМА“ ООД

документация за Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 66460.173.10, местност Духарска махала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на ниски класове бетони в съществуващ бетонов център в поземлени имот с идентификатор 03664.20.32 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопански сгради за интензивно отглеждане на 200 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 39116.144.446, местност Пради бука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“