Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ДЕСИЛИЯ АУТО" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „Тк-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.6.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи и оросяване на бетонови площадки към изградения автосервиз в имота“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ "ДЕСИЛИЯ - БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ"

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „Тк-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи към изградения автосервиз в имота“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „БУЛМАР“ ООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.628.361 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 00134.32.168, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм1“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.12.39, местност Проефски чифлик - Ш.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.8.36, местност Проефски чифлик - Ш.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 00134.8.6 и 00134.8.7 местност Чуките по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм“