Съдържание

Посетители

В момента има 630  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (2)

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 49179.13.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „АПОГЕЙ – 2018“ ЕООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43181.7.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „складова база“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлени имоти с идентификатори 78464.20.912, местност Бресто, 78464.20.875 и 78464.20.876, местност Церовско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „АН СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69, 04399.16.41, 04399.16.83, 04399.16.64, 04399.17.35, 04399.17.36 и 04399 по одобрените кадастрална регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.101.109, местност Айдаровско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина - „Жм“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Изграждане на индустриален парк в поземлени имоти с идентификатори: 30702.29.170; 30702.29.191; 30702.29.449; 30702.32.6; 30702.42.287; 30702.42.69; 30702.52.285; 30702.52.290; 30702.29.175; 30702.52.286; 30702.42.451 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.447 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.445 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.287; 30702.53.444 образуван от поземлен имот 30702.53.13; 30702.29.672 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.273; 30702.29.685, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.138; 30702.29.676, образуван от поземлен имот с идентификатор30702.29.537; 30702.29.680, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.175; 30702.53.442 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.53.280 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Изграждате на предприятие за брониране и производство на военна техника в поземлен имот с идентификатор 66460.149.98, местност Горна Драчевица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли“