Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-10-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в поземлени имоти с идентификатори 65334.113.21 и 65334.113.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на горивната база на съществуващ водогреен котел №4 тип „Bruna“, находящ се в Котелно №6 в сграда с идентификатор 56126.452.43.1 в имот с идентификатор 56126.452.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от горивна суровина природен газ с горивна суровина пелети“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ферма за отглеждане на телетa в поземлен имот №099040 с площ 7.390 дка в местността „Папото“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинг за товарни и лекотоварни автомобили с обслужващи сгради и съоръжения в поземлен имот №278009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на лозови насаждения и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 с обща площ 52.663 дка в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от малини в поземлени имоти с № № 000291, 000283, 000864, 000865, 000863 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от къпини в имот №130011 с площ 11.698 дка в землището на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението