Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-44-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на мляко в УПИ ХХІ-406, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БОДИНА - 13“ ООД, ЕИК 202463433

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от касис отглеждани по биологичен метод и изграждане на капкова система за напояване в имоти № 026001, местност „Старите къщи“, № 007012, местност „Цалинката“, № 135005, № 433001, № 163008, местност „Дебелия рид“, № 214008, № 214006, местност „Летеница“, № 027009, № 027010, № 030005, местност „Валого“, № 428002, местност „Гюединица“, № 450033, № 450035, № 450037, № 450040, №450044, № 450048, местност „Козарнико“, № 029009, № 029012, местност „Ридо“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИНТЕР НОВА ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК 200901776

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма с капацитет 100 броя животни в УПИ Х, кв. 17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИМО БУЛС“ ЕООД, ЕИК 202459876

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина с капково напояване в поземлени имоти с №№ 076001, 076004, 076005, 076006, 076007, 076008, 076010, 076011, 076012, 076013 076014, 076016, 076022, 076023, 077031 и 077001 в землището на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „М и К Извора“ ООД, ЕИК 202402163

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и бензиностанция в УПИ II в кв. 30 по плана с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175309766

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в имот №002019, местност „Чалията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПЪРВОСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 811152348

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди в УПИ VIII в кв. 17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Двете овци“ ООД,ЕИК 20459671

От тук може да изтеглите пълния текст на решението