Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-37-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва в имот № 000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„Бетон” ЕООД , ЕИК 811183258

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширение на собствено лозово стопанство в имоти с №№ 054001, 054002, 054010, 054012, 054013, 054016, 054017, 054019, 054024, 054025, 054026, 054027, 054030, 054031, 054038, 032103, 032105, 032114, 032116, 062017 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СТАНКОФФ И СИН“ ЕООД, ЕИК 131243065

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лешници в имоти № 065100 и № 065031, местност „Чалийте“, землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Агроджули“ ООД, ЕИК 203049556

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанството в имот № 002050, местност „Горно поле“, землище на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НИКУЛИ ПРИМ“ ЕООД , ЕИК 203476405

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширяване на земеделското стопанство чрез инвестиции - изграждане на полиетиленова оранжерия в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27, 56126.175.31 и 56126.175.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич , община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИНТЕР КОМ ГРУП - 2016“ ЕООД, ЕИК 204272875

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг на територията на гр. Сандански с местоположение при ул. „Борис Сарафов“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1753 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (в УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Втора промяна по чл.154 от ЗУТ за обект: Овцеферма в имот № 000166, местност „М. Говедарово“, землището на с. Петрелик, Община Хаджидимово, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Макс строй 91” ЕООД, ЕИК 200905365

От тук може да изтеглите пълния текст на решението