Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №79/2018 г.

Възложител:С.А. и Г.А.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 е с площ 4996 м2 и начин на трайно ползване „за складова база“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда имота да се раздели на десет броя нови имоти съответно с номера 04279.130.76, 04279.130.77, 04279.130.78, 04279.130.79, 04279.130.80, 04279.130.81, 04279.130.82, 04279.130.83, 04279.130.84 и 04279.130.85 във всеки от които да се изгради по една жилищна сграда и един имот с идентификатор 04279.130.86 с предназначение „за път за собствени нужди“.

Водоснабдяването на сградите се предвижда да се осъществи от съществуващ етернитов водопровод, минаващ южно от имота (в ул. “Струма“), като се изгради водопроводно отклонение с дължина около 135 м. Водопровода ще премине в полски път – имот с идентификатор 04279.118.43, представляващ полски/ведомствен път, общинска собственост.
Отпадъчните води се предвижда да се заустват в съществуващ канализационен колектор изграден в ул.“Струма“, като за целта ще бъде изграден канал с дължина около 135 м.
Ел.захранването ще се осъществи чрез изграждане на трафопост, който ще се захрани от КТП „Бриколаж“, като ел.провода ще бъде положен подземно и ще премине по полски път – общинска собственост, минаващ западно от имота.

Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение за предложение „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най – близо, на отстояние 2600 м e разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“.

Копие от писмото е изпратено на кмета на община Благоевград.