Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ОРАМА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – огнеопорни тухли, покривни керемиди, тухли, плочи и др. в поземлен имот с идентификатор 56126.452.20 и части от имоти с идентификатори 56126.452.18 и 56126.452.19, местност „Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:И. М.

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ'' ЕООД

документация за: "Проект на изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел привеждане на устройствена зона "Жм" - Жилищна устройствена зона в населеното място"

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕВИЯН 1“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крематориум в поземлен имот с иднетификатор 40912.112.519, местност „Под ливарски рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: "АКВАТУР 01" ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за застрояване (ПЗ) и Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за делба на УПИ І (поземлен имот с идентификатор 02748.113.955, местност „До кантона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил) на девет броя УПИ – УПИ ІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.101 с предназначение „за рибарник“; УПИ ІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.102 с предназначение „за обществено обслужване“; УПИ ІV с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.103, УПИ V с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.104, УПИ VІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.105, УПИ VІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.106, УПИ VІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.107, УПИ ІХ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.108 и УПИ Х с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.109 с предназначение „за жилищно строителство“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КП-ИМОБИЛИЕН“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с предполагаема дълбочина 60 м в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ХЕРМЕТИКС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на лепило в имот с идентификатор 69941.4.332 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“