Съдържание

Посетители

В момента има 580  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 44/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

 

Съобщение № 42/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма за 56 дойни крави в лактация в поземлен имот с идентификатор 61813.144.24, местност „Седрач“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

 

Съобщение № 43/2012 г.

 

инвестиционно предложение: "Разширение на дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), масла, гуми и опаковки в североизточната частна парцел VІІ по парцеларен план на район "Вищерица" ЕАД, с. Места, община Банско, област Благоевград

 

Съобщение № 40/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на административна сграда и склад за съхранение на плодове и зеленчуци в имот №109021 с площ 3,410 дка в местността „Чаирето“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

 

Съобщение № 41/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с капацитет 4975 еквивалентни жители в имот №004176, местност „Кокошките“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и съпътстваща инфраструктура – обслужващ път, външен ел. провод, довеждащ и отвеждащ канал и довеждащ водопровод“

 

Съобщение № 38/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на ИУЕЕО и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в ПИ с идентификатор №61813.750.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, местност „Гарата“, ул. „Промишлена зона“, гр. Разлог,  община Разлог, област Благоевград

 

Съобщение № 39/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на биволско мляко и производство на бяло саламурено сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ І-563, кв. 35 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил”