Съдържание

Посетители

В момента има 626  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АМИЧИДИ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости, ваканционно селище и СПА в новообразуван УПИ VІ-168.101, кв. 17 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

документация за Уведомление за Програма за управление на отпадъците на община Рила за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за Уведомление за Проекти на Програма за опазване на околната среда на община Сандански за периода 2021 - 2027 г. и Програма за управление на отпадъците на община Сандански за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.70.14, местност Под маждата и имоти с идентификатори 57159.58.17 и 57159.58.18, местност Над маждата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. А.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за пъстърва в поземлен имот с идентификатор 17405.67.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Г. Е. А. и В. С. В.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66460.165.3 в местността Анището по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ за „складова база за промишлени стоки и фотоволтаична централа за собствени нужди““

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „А И ЕМ 2008“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.24.85, местност Подината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел промяна предназначение на имота от „нива“ за „фотоволтаична електроцентрала“