Съдържание

Посетители

В момента има 448  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:
И. Д. и Т. П.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 21498.350.101 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Т. Г. Т.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.82.45 в местността Кури дере - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: „Осигуряване на допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Капатово, община Петрич от тръбен кладенец изграден в поземлен имот с идентификатор 36083.48.135 в местността Чардако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на обшина Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.559.522, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона от устройствена зона „Од“ – зона за други рекреации – голф игрище и селище в устройствена зона „Ок“ – зона за курортни и рекреационни дейности

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БОДРОСТ - 96“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенeц „Тк-1“, изградено в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЕТЕ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Строителство на открита кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище „Благовец“ разположено в землището на с. Лъки и с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Осигуряване на допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Капатово, община Петрич от тръбен кладенец изграден в поземлен имот с идентификатор 36083.48.135 в местността Чардако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“