Съдържание

Посетители

В момента има 549  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в имот № 115014 с площ 4.869 дка в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-48-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-48-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и първична обработка на скално облицовъчни материали от участък „Айселана-2“ на площ от 24,310 хектара на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2012 г., Решение № БД-16-ПР/2007 г. и Решение №БД-14-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна на гр. Гоце Делчев, област Благоевград с изграждане на ПСОВ с капацитет 22 500 еквивалентни жители“, Решение № БД-16-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет < 35 000 еквивалентни жители“ и Решение № БД-14-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „Рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-76-ПР/2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до Община Петрич- ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговско-развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 14/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 14/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-29-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Благоевград - ТУК