Съдържание

Посетители

В момента има 458  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-03-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Изменение и допълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград, за имот № 029014, местност „Свириите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм”” при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Н. К. Н., Е. К. М., Л. А. Н. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.12.33 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Смф1“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д. Е. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението