Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-10-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) – Разлог“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група – Разлог“ с адрес гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, ул. „Шейново“ № 13, ет. ІІ, ап. 2-4

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев“ с адрес гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Пейо Яворов“ № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-08-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) – Сандански“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група – Сандански“ с адрес гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти №019003 и №006004 в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имот №019003 за „Стрелбищен комплекс – открито стрелбище за тренировъчни цели“ и на имот №006004 за „Административна сграда с обслужващи помещения“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЕСТ И КИ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Роженски манастир“ № 2, ЕИК 101745432

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 018001, местност „Горни острак“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за „жилищно строителство““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БОРГО ЛА ВИНЯ” ООД, ЕИК 203249902

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на община Петрич, област Благоевград - част от общинската програма за околна среда“ при прилагането, на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Петрич, със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за ”Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за отреждане на УПИ ХХIХ, пл. № 660 в кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „НЕФИ” ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Гърмен, с. Ковачевица, ЕИК 101741680

От тук може да изтеглите пълния текст на решението