Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-08-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 010013 с площ 9.900 дка, местност “Калъч бей”, землище на с. Ново Кономлади, Община Петрич за “Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: Благовест Бранимиров Чавков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 007008 с площ 10.000 дка, местност “Калъч бей”, землище на с. Ново Кономлади, Община Петрич за “Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: Благовест Бранимиров Чавков

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот №000043, землище на с. Делвино, Община Благоевград за «Университетски и спортно-възстановителен център на ЮЗУ «Неофин Рилски» - гр. Благоевград»

възложител: ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на  Подробен устройствен план за застрояване за част от поземлен имот № 032032 с площ  6924 м2 в местността «Черна земя», землище на с. Лозеница, Община Сандански, Област Благоевград

възложител: “ЕКО СКЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, ж.к. „Хаджи Димитър” № 148, вх. А, ет. 11, ап. 64 и ЕИК 2007029

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот №225033, местност „Бангеови тополи”, землище на гр. Симитли, Община Симитли

възложител: „ИНВЕСТРА” АД със седалище и адрес на управление гр. София, Община Столична, район „Младост”, бул. „Андрей Ляпчев” № 51, ЕИК 175148156

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 02- ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот №041012, местност „Фусковица”, землище на с. Джигурово, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за имот №000326 в местността “Чишликата”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел отреждане и застрояване на имота за “Фотоволтаична електроцентрала”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението