Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-01-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 01- ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за два броя Подробни устройствени планове (ПУП - ПЗ) за имоти № 61813.32.3 с площ 2.531 дка и № 61813.32.86 с площ 3.012 дка, местност “Раплево”, землище на гр. Разлог, Община Разлог, с цел отреждане и застрояване на имотите за “Фотоволтаична централа”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението