Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-46-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет от 110 до 160 еквивалентни жители за нуждите на „Спортен комплекс и параклис” в имот № 000068, местност „Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител:„БИЛТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул.”Александър Стамболийски” № 4, ЕИК 101557336

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Първоначално залесяване на неземеделски земи в имоти № 017049, № 017050 и № 017051, местност “Горни градеж”, № 014056, № 014059, № 014048, № 014060, № 014061, № 015039, местност “Равна поляна”, № 026034 и № 026024, местност “Копривката”, № 026036, местнос “Сухите вирове”, № 026026 и № 026027, местност “Копана вода”, 025007, местност “Поповска чука”, № 024033, местност “Орела”, № 010021 и № 010016, местност “Орище”, № 010014, местност “Мустака”, № 035055 и № 0350053, местност “Билото”, землище на с. Баскалци, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в имоти № 61813.15.851 и № 61813.15.18, местност “Предел”, гр. Разлог, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Елена Атанасова Борунова

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батери и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕД) и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част (2900 кв. м) от УПИ ІІ с обща площ 3252 кв. м и в част (2882 кв. м) от УПИ ІІІ с обща площ 3558 кв. м по плана на Стопански двор на село Дъбница, община Гърмен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “ПАПИ МЕТАЛ” ЕООД със седалище с. Дъбница 2940, община Гърмен, област Благоевград, БУЛСТАТ 200891990

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и предварително третиране на ИУЕЕО, събиране и временно съхранение на акумулатори, събиране, съхранение и транспорт на неопасни отпадъци за последващо оползотворяване - R13”, съставляваща имот №159042, находящ се в местността „Хано”, по плана за земеразделяне в землището на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “РАНГ 2000 ”ЕООД – гр.София 1517, община Столична, район Подуяне, ж.к.”Суха река”-Запад, бл. 221, вх. А, ап. 6, БУЛСТАТ 130024691

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Изграждане на околовръстен път, гр. Сандански – северна дъга с дължина 1600 м в имоти №000121, местност „Смилово”, №000802, местност „Горски разсадник”, №000798, местност „Чинар куши” и имот №000471, землище на гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, бул. “Свобода” №14, БУЛСТАТ 000024955

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет 20 т/ден мляко в УПИ ІІ, кв. 150 по плана на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Филипополис РК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Просвета” № 2А, Булстат 825196194

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението