Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-26-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изместване на въздушен електропровод 20 kV “Оранжерии” с дължина 239 м в рамките на имоти № 024033, № 0024034 и № 026037, местност “Янкулица” и имот № 026036, местност “Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с код BG0002098

възложител:“Кореком принцес” АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Калоян” № 8, ЕИК 831650534

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот № 000348, местност «Орловец», землище на с. Крупник, Община Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Кресна - Илинденци» с код BG 0000366

възложител:«ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Джеймс Баучер» № 13, ЕИК 200888866

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот № 000348, местност «Орловец», землище на с. Крупник, Община Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Кресна - Илинденци» с код BG 0000366

БД-24-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Довършителни строителни дейности, изграждане на отоплителна и вентилационна системи, оборудване на пералня с машини, оборудване и обзавеждане на магазин за перилни и почистващи препарати за обект „Магазин, пералня и офиси” в УПИ ІХ, пл. № 153 в кв. 27 по плана на с. Борово, Община Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: ЕТ „Мария Балтаджиева” със седалище с. Борово, Община Гоце Делчев, Област Благоевград, ЕИК 200843508

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в имот № 04279.28.120 с площ 16.975 дка, местност “Карамих. бунар - Ш.44”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Румяна Иванова Димитрова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен хотел - мотел, ресторант и магазин в имот № 002026 с площ 1.723 дка, местност “Струма - Изливер/Хиляд”, землище на с. Градево, Община Симитли”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Владимир Сотиров Колев  и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение “Изграждане на канализация на с. Струма и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 012031, местност «Дойкова валта», землище на с. Струма, Община Сандански” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици

възложител: Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване (изграждане на въздушен електропровод с дължина 125 м) за обект “Бетонов възел и ТМСИ”, предвиден за изграждане в имоти № 051020 и № 051026, местност “Склавска река”, землище на с. Дамяница, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с код BG 0002098

възложител: “Рок 2005” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. “Скопие” № 26 БУЛСТАТ 101678624

От тук може да изтеглите пълния текст на решението