Съдържание

Посетители

В момента има 371  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-42-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, разположена в поземлени имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, чрез присъединяване на имот с идентификатор 56126.601.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953, местност До КАНТОНА по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР-1/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР-1/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Съобщение за за издадено Решение №БД-40-ПР-1/2021г. за допълване на Решение №БД-40-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 04399.17.38, 04399.17.42, 04399.17.43 и 04399.17.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград.

Възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД и „БЕЖАВУ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 04399.17.38, 04399.17.42, 04399.17.43 и 04399.17.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД и „БЕЖАВУ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕВРОТЕРМ ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.93.10, 61813.93.11 и 61813.93.79 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАТАРИНО ПРОПЪРТИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство - къщи за настаняване на туристи в УПИ І общ., УПИ ІІ общ., УПИ ІІІ общ., УПИ ІV общ., УПИ V общ., УПИ VІ общ., УПИ VІІ общ., кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението