Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-36-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на пелети във фабрика „Съни Тера“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40052.1.326, местност Орловец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ликовци“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 04279.78.129, местност Герена по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 04279.78.127 и 04279.78.128, местност Герена по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промени в управлението на отпадъците, регламентирани в Комплексно разрешително №519/-Н0/2015 г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 31139.44.18, местност „Буров андък“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна в поземлен имот с идентификатор 65334.210.650 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и поземлен имот с идентификатор 56839.91.493 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.50.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРТ БИЛД АП“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението