Съдържание

Посетители

В момента има 657  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-24-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ ІХ-8811, кв. 165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и други видове храни“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВАНТО 2017“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените сгради с мощност до 90 киловата, хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГМ - МИЛЕВ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуваща кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 44416.2.219 (стар №002219), местност Граматиковица и имоти с идентификатори 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, местност Долна бара по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ковачица“ на река Ковачица в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на зоопарк в поземлен имот с идентификатор 24267.18.86 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на бетонови смеси на съществуваща работна площадка в поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДГ СТРОЙ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението