Съдържание

Посетители

В момента има 490  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-16-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград с цел напояване на зелените площи на спортното игрище в имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя жилищни сгради и трафопост в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19 в местността Ранковец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар с обем 500 куб. м в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдяване на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на зона за животни - част от инвестиционен проект „Спортна, културна и развлекателна туристическа атракция - парк Разлог“ в част от поземлен имот с идентификатор 61813.763.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад, офис и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград, „НАЙ 2017“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство - апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.17.105, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БУЛСЪН ГРУП“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението