Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-24-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водохващане на р. Осеновска за МВЕЦ „Нидимекс“, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград, промени по чл. 154 от Закона за устройство на територията“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НИДИМЕКС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.111.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с цел водоснабдяване на складова база и цех за месопреработка, находящ се в съседния имот - имот с идентификатор 04279.111.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГРАМИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78464.6.10, местност Емешен по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2024 г. за оттегляне на Решение №БД-19-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Решение №17-АПК/2024 г. за оттегляне на Решение №БД-19-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, с което е решено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „РАЙКОВ - 2115“ ЕООД.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за суровина и готова продукция от мраморни изделия и офиси и сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 15 м в поземлен имот с идентификатор 32665.9.37, местност горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БУЛТЕРА С“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи в имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДЕСИЛИЯ – БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РАЙКОВ - 2115“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението