Съдържание

Посетители

В момента има 271  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-20-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ковачица“ на река Ковачица в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на зоопарк в поземлен имот с идентификатор 24267.18.86 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на бетонови смеси на съществуваща работна площадка в поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДГ СТРОЙ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и СПА в новообразуван УПИ VІ 168.101 кв. 17 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АМИЧИДИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Вилно строителство - нискоетажно жилищно строителство за временно или целогодишно обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.171.7, местност Пончина могила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Л. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на развлекателно-атракционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 35688.44.13, местност Тумбите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица с месопреработка в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението