Съдържание

Посетители

В момента има 428  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юни 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

73

43

3

1

1000,00

1

13 959, от които 3959 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.юни

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец юни 2013 г. са извършени 76 проверки на 73 бр. обекта, съставени са 3 бр. акта за установени административни нарушения и е издадено 1 бр. наказателно постановление в размер на 1 000 лв. Извършени са 13 бр. комплексни проверки и 1 бр. проверка на обект с Комплексно разрешително -  Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич:

 1. Разлог, ЕТ "Сарай - 73 - Георги Бележков", обект "Кланница и колбасарски цех"
 2. Разлог, ЕТ "Велес - Костадин Велев", обект "Млекопреработвателно предприятие"
 3. Благоевград, "БМВ - 2000" ООД, товарище и претоварище за петролни деривати
 4. Сандански, "Мелиса Фрукт" ООД, производство на замразени плодове в с. Спатово
 5. Сандански, "Бест Пластик" ООД, предприятие за рециклиране на полиетилен в с. Капатово
 6. Благоевград, Симитли, Петрич, "Пиринстройинженеринг" ЕАД - Благоевград, подобекти гараж и складова база - гр. Благоевград, ТСИ - Логодаж, с. Логодаж, асфалтови бази "Симитли" и "Мелнишка река"
 7. Банско, "Полежанов" ООД, търговия с лакове и грундове за дърво, ПДЧ плоскости
 8. Банско, "Рупчин и синове" ООД, производство на мебели от масив
 9. Разлог, "Балканстрой" АД, произвоствена база, строителство
 10. Разлог, "Пирин Голф Холидейз Клуб" АД, туристически, спортен и развлекателен център "Пирин Голф Холидейз Клуб"
 11. Разлог, "МАО - 2" ООД, разфасовка на химични вещества и смеси
 12. Белица, "Беко-Експорт-Импорт" ООД, дърводобив, дървопреработване, производство на пелети

За периода са извършени общо 23 извънредни проверки, в това число 4 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания, 3 проверка по жалби и сигнали, 11 проверки по писмо на МОСВ, 2 проверки във връзка с промяна/налагане на санкция, 2 бр. във връзка с инвестиционни предложения и 1 бр. по искане на МВР.

През месец юни по писмо на МОСВ са извършени 11 извънредни проверки на обекти, задължени по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, и членове на организация по оползотворяване (ООп) „Импакт Корпорейшън“ АД. Резултатите показват, че 4 от общо 13 обекта, от 01.01.2012 г. са членове на друга организация по оползотворяване. Членовете на „Импакт Корпорейшън“ изготвят вътрешно фирмени спецификации и месечни справки-декларации за пуснатите количествата опаковки. За 5 от 9 членове на организацията е установено, че са заплатили дължимата лицензионна такса след края на 2012 г. Едно от дружествата не е заплащало лицензионна такса, поради липса на издадена фактура от страна на ООп, едно от е заплатило само частично таксата за 2012г., а за други две дружества не е събрана информация, защото не е осъществен контакт с тях на посочения адрес.

През месеца са извършени проверки на 7 обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, на 4 обект за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, на 1 обект за съхранение и продажба на бензини, източник на емисии на ЛОС. При извършените проверки е установени нарушения относно спазване изискванията на ЗЧАВ на 1 бр. обект - „Беко-експорт-импорт“ ООД, гр. Белица – дърводобив, дървопреработка и производство на пелети. Съставен е АУАН.

През периода са извършени 3 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали:

 • По жалба за шум в околна среда е проверен шивашки цех в гр. Сандански. При проверката е констатирано, че източника на шум са 4 бр. гладачни преси. Съгласно преходни и заключителни разпоредби на Закона за защита от шума в околна среда, източникът е „локален“ и компетентен орган е Министерство на здравеопазването, в случая териториалната структура- РЗИ- Благоевград. Жалбата е препратена по компетентност до РЗИ- Благоевград.
 • По жалба, препратена от Областна администрация - Благоевград е извършена проверка на незаконен обект в гр. Петрич - казан за варене на ракия. Установено е, че към момента тече доброволно премахване на незаконния обект, описан в жалбата, в рамките на проект на Об.А-Петрич "Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения от река Луда Мара - първи етап". При направения оглед на коритото на реката не са установени отпадъци от дейността на казана, или следи от стари замърсявания. Строителните отпадъци от разрушаването на казана ще бъдат депонирани на регионално депо на община Петрич.
 • По жалба за незаконен обект – железарска работилница, съвместно с Об.А- Банско е извършена проверка на място на обект находящ се в гр. Добринище. Жалбата е основателна. Работилницата се намира в приземен етаж на едноетажна масивна жилищна сграда. При проверка от страна на Об.А - Банско е установено, че обектът-работилница е незаконен. От дейността на работилницата се отделят части от МПС, които се намират около къщата и на отсрещния тротоар. Във връзка с дейността на обекта през 2007 и 2009 г. са постъпвали жалби в РСПАБ - Банско и Об.А-Банско, за което са представени копия от писма и констативен протокол. На кмета на община Банско е дадено предписание до 30 август да почисти от отпадъци замърсения терен, като РИОСВ - Благоевград бъде информирана писмено за предприетите действия и упражнения контрол.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец юни 2013 г. са съставени 3 бр. АУАН:

 1. АУАН по ЗУО на „Полежанов“ ООД, гр. Разлог /търговия с лакове, грундове за дърво и ПДЧ/ за неводене на отчетност по отпадъците;
 2. АУАН по ЗУО на „Кетиан“ ЕООД, гр. Хаджидимово – неизпълнено предписание за извършване класификация на отпадъците;
 3. АУАН по ЗЧАВ на „Беко- експорт- импорт“ ООД, гр. Белица, за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 70, ал. 8 и 9 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.), за неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, в резултат на складирана на открито около 100 тона отпадъчна дребна дървесина /трици/.

През месец юни 2013 г. е издадено едно наказателно постановление на стойност 1000 лв., както следва:

 1. НП № 2746-5/18.06.2013 г. – Евгени Ангелов Методиев, гр. Петрич за извършен незаконен превоз на неопасни отпадъци, без необходимите документи по реда на ЗУО, глоба в размер на 1 000 лв.

С наказателни постановления е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС :

 1. № С-5-11/ 24.06.2013 г. на„Бистрица“ООД, гр.Благоевград - за нарушение на ИЕО по показател Неразтворени вещества съгласно издадено разрешително за заустване на отпадъчни води ( 48 лв./мес.)