Съдържание

Посетители

В момента има 449  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.март 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

77

97

5

6

20200,00

1

5370,82 лв, в т.ч. 3770,82 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.март

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец март 2013 г. са извършени 97 проверки на 77 бр. обекта, съставени са 5 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 20200 лв. Извършени са 16 бр. комплексни проверки:

 1. Благоевград, ПСОВ - Благоевград;
 2. Благоевград, ЕТ "Анжела Лазова - Висота", фабрика за производство на корпусна мебел и мебели за баня;
 3. Благоевград, "Балкантекс" ЕООД, фабрика за производство на конфекция и текстил;
 4. Хаджидимово, "Колоратекс" ЕООД, багрилно-апретурен цех в с. Копривлен;
 5. Банско, "Петков Стил" ООД, шивашки цех в с. Добринище;
 6. Гоце Делчев, "Наталия ММ" ООД, фабрика за производство на пластмасови изделия /детайли за детски играчки;
 7. Петрич, "Биен" ООД, цех за производство на обувки;
 8. Петрич, "Тексман" ООД, шивашки и перилен цех;
 9. Хаджидимово, "Нидекс" ООД, производство на пластмасовми издделия за строителството, чрез екструдиране и шприцоване;
 10. Хаджидимово, "Жоси" АД, производство на обувки на ишлеме;
 11. Разлог, "Матанд" ЕООД - гр. Перник, предприятие за преработка на мляко в с. Елешница;
 12. Петрич, "Неон текстил" ЕООД, шивашки цех в с. Кърналово;
 13. Петрич, "Фераи концепт" ЕАД, обувна фабрика в с. Коларово;
 14. Хаджидимово, "Кетиан" ООД, ушиване на саи за обувки;
 15. Гоце Делчев, "Химтех-2003" ООД, производство на земна течност за чистачки, антифриз и удароустойчиви каучукови плочи;
 16. Банско, "Юлен" АД, туристическа и ски зона Банско.

За периода са извършени общо 21 извънредни проверки , в това число 5 бр. по постъпили жалби и сигнали, 1 последваща проверка във връзка с налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС, 1 бр. по разпореждане на министъра, 2 бр. във връзка със задържани МПС за превоз на отпадъци, 1 бр. проверка на обект в ликвидация за предаване на ОХВ, 7 бр. проверки във връзка със заявления за издаване на документ по ЗУО и 4 бр. във връзка с издаване на становище за екологично състояние на обекти и следприватизационен контрол.

През месец март са извършени 26 проверки във връзка с Решения по ОС за планове, проекти и инвестиционни предложения в границите на Защитени зони  за опазване на дивите птици  - „Славянка“, „Места” и  „Кресна“, и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Долна Места”, „Среден Пирин – Алиботуш”, и „Кресна – Илинденци”.  Установено е, че реализираното до момента строителство в границите на защитените зони и издадените разрешения за строеж са в съответствие с издадените Решения по ОС и условията към тях.

През месеца са съставени общо 4 бр. АУАН на „Агромах“ ЕООД с производствена база с. Бело поле – община Благоевград по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда,  както следва:

 • за заустване на отпадъчни води, като не се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени с  издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води по показатели „активна реакция – Рн“ и „неразтворени вещества /НРВ/“;
 • за нарушаване на условие в разрешителното за заустване на отпадъчните води в река Струма;
 • за неспазване на нормите на водоприемника по показателя “нефтопродукти“, съгласно изискванията на Наредба №7/86 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води.
 • за неспазване на три от условията в издаденото Решение по ОВОС за дейността – „Добив на строителни материали в находище Бучака, землище на с. Бело поле – община Благоевград“. Нарушенията са установени при планова комплексна проверка на дружеството през м. февруари т.г.

По закона за водите е съставен АУАН на „КФМ“ ООД гр. Благоевград /производство на месни продукти/ за нарушаване на  максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, изхвърляни в канализационна мрежа със селищна пречиствателна станция.

През месец март 2013 г., по постъпили жалби и сигнали са извършени общо 5 проверки, по важните от които са:

 • по сигнал от жител на с. Кърналово за замърсяване на атмосферния въздух с трици е извършена проверка на „Мултитруп“ ООД с основна дейност първична обработка на дървесина и производство на пелети. Констатирано, че от 01.03.- 16.03.2013г. поради повреда, инсталацията за производство на пелети не е работила, вследствие на което са складирани на открито трици от цеха за първична обработка на дървесината. Съгласно предписание от предходна проверка, дружеството е изградило хале за съхранение на отпадъчният материал, но в момента в него се съхранява готова продукция- пелети. Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания. Дадено е предписание складираните трици да бъдат преместени в халето или да бъдат покрити, с цел недопускане на неорганизирани емисии от прахообразни вещества. За предприетите действиа дружеството следва да уведоми писмено РИОСВ в срок до 15.04.2013 г.
 • по жалба на жители от с. Мендово – община Петрич, относно замърсяване на водите на река Долнорибнешка е извършена проверка на животновъдно стопанство в с. Първомай, стопанисвано от лицето С. С. Установено е, че жалбата е основателна. В имот - бивш стопански двор, в  близост до река Долнорибнешка се отглеждат 4 бр. свине-майки. Движението на животните е свободно и няма трайна настилка. Създават се условия за замърсяване на водите на реката. Намеренията на собственика са да ограничи броя на животните само за лични нужди. Дадени са предписания в срок до 31.03.2013г. площадката за отглеждане на животни да се организира по начин, който изключва замърсяване на реката с оборски тор и отпадни води и да се преустанови свободния достъп на животните до коритото на реката. За предприетите действия, до 05.04.2013г. лицето С. С. следва писмено да уведоми РИОСВ - Благоевград.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец март са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 20200 лв, както следва:

 1. НП № 10-14/ 04.03.2013 г. – "Би и Би България" ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 5000 лв. по ЗУО;
 2. НП № 11-24/ 05.03.2013 г. –ЕТ „К. Ръхова – Боркати“ – гр. Банско, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 5000 лв. по ЗУО;
 3. НП № 9-13/ 19.03.2013 г. – "Агрария" ООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 5000 лв. по ЗУО;
 4. НП № 13-14/ 04.03.2013 г. – Стоян Й. Марковски, с. Бело поле, общ. Благоевград за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, глоба  в размер на 2000 лв. по ЗУО;
 5. НП №9-11/ 15.03.2013 г. – "Бест пластик" ООД, с. Капатово, общ. Петрич, за неспазване на нормите за допустима степен на замърсяване за водоприемник ІІ категория – р. Мелнишка, имуществена санкция в размер на 1 200 лв. по ЗВ;
 6. НП № 1-08/ 12.03.2013 г. – "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД, гр. Петрич, за неспазване условията и изискванията за съхранение на азотна киселина, дадени от производителя в информационния лист за безопасност, имуществена санкция в размер на 2000 лв. по ЗЗВВХВС;

С наказателно постановление е наложени 1 бр. нова санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. НП № С-2-11 / 28.03.2013 г. на  Община Сандански - обект ПСОВ Вълково във връзка с нарушаване на емисионните ограничения по показател Мазнини съгласно издадено разрешително за заустване в размер на 53 лв.