Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

48

38

2

6

5800,00

4

4288,70 лв.

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.януари

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец януари 2013г. са извършени 49 проверки на 48 бр. обекта, съставени са 2 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 5 800 лв. Извършени са 6 бр. комплексни проверки.

 1. Благоевград, "26 май" ЕООД, цех за повърхностна обработка и покритие на метали;
 2. Гоце Делчев, "Меркез" ООД - месопреработвателно предприятие;
 3. Петрич, ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов - КОМХ - Антоний Хаджимаргаритов" - месопреработвателно предприятие в с. Ръждак;
 4. Благоевград, "Струматекс" АД, фабрика за производство на платове и конфекциониране на облекла;
 5. Благоевград, "Корола" ООД, производство на козметични и парфюмерийни стоки;
 6. Благоевград, "Мипапласт" ООД, производство на полипропиленови опаковки за еднократна употреба.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец януари са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 5800 лв, както следва:

 1. НП № 6-13/ 25.01.2013 г. - Любомир Атанасов, гр. Благоевград, за неводене на отчетност по отпадъците, глоба в размер на 300 лв. по ЗУО (отм.);
 2. НП № 8-13/ 25.01.2013 г. - Васил Костов, гр. Благоевград, за неводене на отчетност по отпадъците, глоба в размер на 300 лв. по ЗУО (отм.);
 3. НП № 5-12/ 25.01.2013 г. - Илиян  Тодоров, гр. София, за неводене на отчетност по отпадъците, глоба в размер на 300 лв. по ЗУО (отм.);
 4. НП № 12-06/ 25.01.2013 г. – "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗООС, имуществена санкция в размер на 3000 лв. по ЗООС;
 5. НП № 11-06/ 25.01.2013 г. – Илиян Личев, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗЧАВ, глоба в размер на 400 лв. по ЗЧАВ.
 6. НП №3-10/ 23.01.2013 г. – "Меандър" ООД, с. Черна Места, общ. Якоруда, за неспазване индивидуалните емисионни ограничения (ЕИО), заложени в Разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 1500 лв. по ЗВ;

С наказателни постановления са наложени 4 бр. нови санкции по реда на чл. 69 от ЗООС и със заповед е актуализирана 1 ежемесечна санкция :

 1. НП № С-01-06/09.01.2013 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 58 лева на котел „ПКМ 4.0“ , изгарящ дървесни отпадъци, собственост на “Фурнир пласт” ЕООД, гр. Симитли, за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „въглероден оксид”,  регламентиран в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.).
 2. НП № С-02-06/09.01.2013 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 24 лева на котел „EKO-S-800“, изгарящ твърдо гориво, собственост  на  “Мебелфаб ” АД, гр. Благоевград, за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „въглероден оксид”, регламентиран в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.).
 3. НП № С-03-06/18.01.2013 г. за налагане на еднократна санкция в размер на 193 лева на ТСИ „Логодаж“, с. Логодаж, собственост на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „прах”,  регламентиран в чл. 11 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.).
 4. НП № С-04-06/18.01.2013 г. за налагане на еднократна санкция в размер на 27 лева на асфалтова база „Баня“, с. Баня, собственост на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, за превишаване на нормите за допустими емисии по показатели  „прах” и „въглероден оксид”1, регламентирани в чл. 11 и чл. 27 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.).
 5. Заповед № С-04-20-1/29.01.2013 г.  на “Булгартрансгаз” ЕАД, в размер на 880 лв. за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух- въглероден оксид, изпускани от газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА №1 и ГТКА №2) на Компресорна станция – Петрич, с. Рупите.