Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №940/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция №2622 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №939/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на уличен водопровод (о.т. 370) до о.т. 124 и уличен канал от о.т. 124 до РШ (съществуваща) в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №938/2015

инвестиционно предложение “Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927“ - проект за възобновяеми енергийни източници, вътрешно и външно саниране, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №937/2015

инвестиционно предложение „Оборудване и модернизация на съществуващо месопреработвателно предприятие, находящо се в поземлен имот с идентификатор 17395.131.2, местност Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №936/2015

Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот №020045, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“

Прочети още...

Съобщение №935/2015

Горскостопанска програма за имот №088017, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №934/2015

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ Х-360 и УПИ ХІ-360, кв. 39 по плана с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в нов УПИ ХІ с предназначение за „Къща за гости“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване

Прочети още...