Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1201/2018

Изх. №3757(7)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от отработени води от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости, изградена в УПИ XII, пл. № 201, кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. И. П.

Прочети още...

Съобщение №1200/2018

Изх. №4353(1)/18.12.2018 г.

изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ XXI - 238,239, кв. 30 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград и инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ XXI - 238,239, кв. 30 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград

Възложител:Й. М. С.

Прочети още...

Съобщение №1199/2018

Изх. №4269(1)/17.12.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 033008 в местността Мандрата, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Т. Ш. Д.

Прочети още...

Съобщение №1198/2018

Изх. №4263(1)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Г. П. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1197/2018

Изх. №4232(1)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на магазини и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.28.43, местност Карамихайлов бунар – Ш.44 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. П. К.

Прочети още...

Съобщение №1196/2018

Изх. №4231(1)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на търговско–складова база, магазини, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 04279.14.13, местност Проевски чифлик – Ш21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. П. К.

Прочети още...

Съобщение №1195/2018

Изх. №4210(1)/17.12.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ 098035 (поземлен имот с идентификатор 47189.98.35), местност Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ИНОКС МЕЙД“ ООД ЕИК 201418481

Прочети още...