Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №49/2020

Изх. №211(1)/31.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривната конструкция на сграда с идентификатор 04279.22.12.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.22.12, местност Стара гара Ш.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ИВЕЛ 93“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №48/2020

Изх. №256(1)/31.01.2020 г.

Изменение на инвестиционно предложение “Изменение на съществуващ обект къща за гости №1 в хотел и пристрояване към същата на хотелска част на пет етажа и таван в поземлен имот с идентификатор 47408.48.37 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №47/2020

Изх. №212(1)/31.01.2020 г.

уведомление за изменение на “Подробен устройствен план – изменение на план за ПУП – ПРЗ за УПИ III-269 в кв. 8 по ЗРП на с. Еленово, община Благоевград одобрен със Заповед № 888/10.11.1997 г. на Кмета на Община Благоевград: Изменение на страничната регулационна линия на УПИ III-269 към УПИ II-206 по имотната граница на имот с идентификатор 27231.501.315 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград и Изменение на плана за застрояване за второ ниско свободно застрояване“

Възложител: А. М. И.

Прочети още...

Съобщение №46/2020

Изх. №4025(3)/30.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на количеството на отпадъците, които се приемат и третират в леярски цех, находящ се в УПИ ІІ-428 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„СТАК“ ООД

Прочети още...

Съобщение №45/2020

Изх. №132(3)/30.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна сграда с гаражи, лекарски кабинети и офиси в поземлен имот с идентификатор 03504.238.11, местност „Гарата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:И. Я. Х.

Прочети още...

Съобщение №43/2020

Изх. №222(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37472.459.2 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА В. Т. Р.

Прочети още...

Съобщение №44/2020

Изх. №232(1)/27.01.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.256.6 в местността Рашанец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА М. И. М.

Прочети още...